ความสำเร็จของ KW. กับผลการสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้กว่า 99%

โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอน การออกข้อสอบกว่า 20 ปี จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, ปูพื้นเทคนิคการทำโจทย์ ตะลุยทำข้อสอบเก่า และประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ติวสอบ Gifted , EP  ติวสอบทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและสอบเข้า ม.1/ม.4  

คอร์ส เทอม 1 ปี การศึกษา 2564 เปิดเรียน 5 มิถุนายน 2564
– ป.1-ป.2 Gifted
– ป.3-ป.4 ติวทั่วไป
– ป.3-ป.4 Gifted
– ป.5 ติวเข้า ม.1 รอบทั่วไป
– ป.5 ติวเข้า ม.1 Gifted
– ป.5 ติวเข้า ม.1 EP
– ป.6รับรองผลเข้า ม.1รอบทั่วไป
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted/คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP
– ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
– หลักสูตรเพิ่มเกรด : ม.1 เทอม 1 , ม.2 เทอม 1
– ม.3 ติวสอบเข้า ม.4/ ม.3 ติวสอบคัดห้อง รอบทั่วไปคอร์ส เทอม 1 ปี การศึกษา 2564 เปิ ดเรียน 5 มิถุนายน 2564

-ป.1-ป.2 Gifted : เรียน 3 รายวิชา อาทิตย์ 13-16 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8500/ปี
-ป.3-ป.4 ติวทั่วไป : เรียน 5รายวิชา เสาร์ 9-15 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8500/ปี
-ป.3-ป.4 Gifted : เรียน 3รายวิชา อาทิตย์ 9-16 น.6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000/ปี
-ป.5 ติวเข้า ม.1รอบทั่วไป : เรียน 5รายวิชา เสาร์ 9-15 น. : 5,000 บาท/เทอม หรือ 8500/ปี
-ป.5 ติวเข้า ม.1 Gifted : เรียน 3รายวิชา อาทิตย์9-16 น.:6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000/ปี
-ป.5 ติวเข้า ม.1 EP : เรียน 3 รายวิชา ทุกวิชาเรียนเป็ นภาษาอังกฤษ 6,500 บาท/เทอม
-ป.6รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
-ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 Gifted/คู่ขนาน Gifted / สาธิต / EP
-ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็ นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเพิ่มเกรด
ม.1 เทอม 1
ม.2 เทอม 1 เรียน 5รายวิชา วันเสาร์9-15 น.5,000 บาท/เทอม หรือ 8,500 บาท/ปี
ม.3 เทอม 1
ม.1 ห้อง Gifted/คู่ขนาน/สาธิต : เรียน 3รายวิชา เสาร์9-15 น.
: 6,000 บาท/เทอม หรือ 10,000 บาท/ปี
• ม.3 ติวสอบเข้า ม.4รอบทั่วไป : ติวพร้อมสอบ 5 รายวิชา อาทิตย์9-16 น.6,000 บาท/เทอม
• ม.3 รับรองผลเข้า ม.4 รอบทั่วไป : อาทิตย์9-16 น.20,000 บาท/ปี

-1- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 รอบทั่วไป
*รับจ านวน 35คน/กลุ่ม เท่าน้นั
* เลือกเรียนกลุ่ม เสาร์/อาทิตย์09.00 –15.00 น.
* เปิ ดเรียนวันเสาร์ที่22 พฤษภาคม 64 -30 มีนาคม 65 หรือก่อนสอบ
* ติวเข้ม 5 รายวิชาพร้อมสอบ [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม]
*รับนักเรียนทุกโรงเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5เฉลี่ย 3.0ข้ึนไป
*ค่าลงทะเบียน ชา ระคร้ังเดียว17,000 บาท /ช าระ 2 งวด @ละ 9,000 บาท งวด 1 ก่อน 22 พ.ค64,
งวด 2 ก่อน 5ก.ย.64 / ช าระ 3 งวด @ละ 6,500 บาท งวด 1 ก่อน 22 พ.ค64, งวด 2 ก่อน 5ก.ย. 64
งวด 3 ก่อน 16 ม.ค. 65)

-2- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted/คู่ขนาน Gifted/ สาธิต / EP
*รับจำนวน 30 คน/กลุ่ม เท่าน้ัน
* เลือกเรียนกลุ่มวัน เสาร์/อาทิตย์09.00 –16.00 น.
*เปิ ดเรียนวันเสาร์ที่22 พฤษภาคม 64 -30 มีนาคม 65 หรือวันก่อนสอบ *
* ติวเข้ม 3 รายวิชาหลัก[วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
พร้อมสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ทุกโรงเรียน และ เสริม 2 รายวิชา [สังคม
ภาษาไทย] พร้อมสอบ สาธิต / คู่ขนาน Gifted
*รับนักเรียนที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.5ข้ึนไป และผลการเรียนเฉลี่ย3รายวิชา3.0ข้ึนไป

-3- ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 EP ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
: เรียน 3 รายวิชา [วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ]
: เรียนวันเสาร์09.00 –15.00 น.
*รับนักเรียนหลักสูตร EP/IEP ทุกโรงเรียน ที่มีผลการเรียน ป.4, ป.5 เฉลี่ย 2.5ข้ึนไป และผลการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ช้นั ป.4, ป.5 เฉลี่ย 3.0ข้ึนไป

ค่าลงทะเบียน -2- และ -3- ชำระคร้ังเดียว 22,000 บาท / ชำระ 2 งวด @ละ 11,500 บาท งวด
1 ก่อน 22 พ.ค.64, งวด 2 ก่อน 5ก.ย. 64 / ชำระ 3 งวด @ละ 8,000 บาท งวด 1 ก่อน 22 พ.ค. 64,
งวด 2 ก่อน 5ก.ย. 64 งวด 3 ก่อน 16 ม.ค. 65)